Algemene Voorwaarden van With Love Cards
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van With Love Cards. De voorwaarden zijn voor iedereen inzichtelijk en te vinden op de website van With Love Cards. Als u een bestelling doet, betekent het dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. With Love Cards behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan alleen na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door With Love Cards worden afgeweken. Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door With Love Cards erkend.

2. Levering
2.1 With Love Cards garandeert dat het aan u geleverde voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. De levertijden zoals op de site van With Love Cards vermeld zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Gezien de regels van koop op afstand zal With Love Cards bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is doordat het product niet meer op voorraad of niet meer leverbaar is, of het bestelde is maar gedeeltelijk leverbaar, of er is een andere reden, dan zal de klant binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht krijgen. In dit geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.4 Aan de leveringsplicht van With Love Cards zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door With Love Cards geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW, en exclusief verzendkosten. U kunt uw bestelling betalen per Ideal. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en With Love Cards behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

4 Zichttermijn en herroepingsrecht
4.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u With Love Cards daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zes (6) dagen na de aflevering, op de hoogte door middel van e-mail of brief. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft With Love Cards de keuze de betreffende artikelen te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vier (4) dagen na aflevering aan With Love Cards te retourneren, mits goedkeuring is verleend door With Love Cards. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De totale verzendkosten komen voor uw rekening.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij With Love Cards, zullen uw gegevens opgenomen worden in het klantenbestand van With Love Cards. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


6. Garantie en conformiteit
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7. Aanbiedingen
7.1Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verplichten With Love Cards slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt With Love Cards zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Aanbiedingen van With Love Cards gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.2 With Love Cards kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en With Love Cards behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door With Love Cards. With Love Cards is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, With Love Cards dit zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de bestelling, met opgaaf van reden, mee.

9. Afbeeldingen/ Copyright
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende kleuren en maten etc. op de internetsite van With Love Cards gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Het is niet toegestaan om de fotokaarten in enige vorm of op enige wijze, hetzij door fotokopieën, ontwerpen kopiëren/namaken, of andere manieren, te verveelvoudigen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van With Love Cards.

10. Overmacht
10.1 With Love Cards is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van With Love Cards alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 With Love Cards behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is With Love Cards gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Hollandkaart bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
11. Diversen

Indien u opgave doet van een adres, is With Love Cards gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u aan With Love Cards schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotokaarten With Love Cards in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door With Love Cards vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.